Verzet bergen om het doel te bereiken

rapport

Philemon Mukarno is zeer doelgericht en verzet bergen om het doel te bereiken. Het is een verbintenis die hij met zichzelf aangaat. Het doel daagt hij uit. Daarnaast is hij ambitieus. Wil veel bereiken en stelt hoge eisen aan zichzelf. Probeert steeds weer zichzelf te overtreffen. Verder heeft hij een sterke competitiedrang en gaat hij graag de strijd aan met anderen. Wil altijd winnen. Doet er alles aan om als beste uit de bus te komen. Hij oefent graag invloed uit op de omgeving en wil zelf de touwtjes in handen houden. Verder weet hij voor zichzelf wat hij wil en hoe hij andere mensen kan overtuigen van zijn zienswijze. Daartoe gaat hij graag de discussie aan met anderen en probeert mensen voor zijn ideeën te winnen. Neemt de leiding over anderen en scoort hoog op overtuigingskracht.

Hij legt makkelijk contact met andere mensen. Doet ook zijn best om in gesprek te raken met mensen, zeker als hij het idee heeft dat ze hem verder kunnen helpen. Zijn vlotte en zakelijke babbel helpt bij het opbouwen van een netwerk of klantenbestand. Hij gelooft in zijn eigen kracht en dat hij zelf de omstandigheden kan beïnvloeden waarin hij verkeert. Weet dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen successen of mislukkingen en dat het niet zozeer een kwestie is van geluk. Een ”nee” accepteert hij niet als uitkomst en hij blijft er in geloven dat het wel lukt. Daarnaast voelt hij zich zelfverzekerd in de nabijheid van anderen. Daardoor stapt hij makkelijk af op mensen tegen wie je eigenlijk opkijkt en komt zelfverzekerd over.

Mukarno heeft zelfvertrouwen. Put er veel energie uit, maar bedenk dat twijfelen (vooraf je bedenkingen hebben) geen zwakte is, maar dat aarzelen (achteraf je vraagtekens plaatsen bij een beslissing) dat wel is. In relatie tot anderen is hij erg zeker van zichzelf. Op de lange termijn beschikt hij over een enorm doorzettingsvermogen. Als hij zich eenmaal heeft voorgenomen iets tot stand te brengen, dan brengt hij dat uiteindelijk ook tot stand, ongeacht de hobbels die hij moet overwinnen. Hij weet zichzelf te motiveren totdat het doel bereikt is en houdt die motivatie lang vast. Daarnaast beschikt hij over zelfdiscipline en weet vol te houden bij opdrachten of werkzaamheden die niet direct aantrekkelijk zijn en zal daarbij toch op de een of andere manier doorgaan: Een eigenschap die in het ondernemerschap zeer goed van pas komt. Tevens beschikt hij over doorzettingsvermogen op de korte termijn. Zelfmotivatie is een krachtige eigenschap in het ondernemerschap. Door niet op het einddoel te richten maar op de volgende stap, houdt je die zelfmotivatie vast. Hij heeft lef en is bereid risico ́s te nemen. Wordt uitgedaagd ook daadwerkelijk aan de slag te gaan met zijn ideeën en hij is ook niet bang dat het op een fiasco kan uitlopen. Dat is immers het risico van iets nieuws uitproberen. Het gaat tenslotte om de kans dat het wel goed gaat. 

Hij neemt kennis van jouw en zijn vijanden die zich daarin bewegen. Hij richt zich daarbij op een specifieke personen waarvan hij weet dat er behoefte  aan zijn kennis is. Verder is hij gericht; weet dat men moet denken in termen van wensen en behoeften om persomen tot de dingen die hij wil aan te zetten. Daarbij heeft hij ook al concrete ideeën hoe hij je het beste kan benaderen. Hij scoort hoog op het vermogen mogelijkheden te zien. Is nieuwsgierig naar alles wat nieuw of anders is. Heeft een brede interesse en hij is meestal bezig verbeteringen te bedenken of nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Hij staat open voor verandering en kan zichzelf en zijn plannen makkelijk daaraan aanpassen. 

Hij heeft een natuurlijke voorkeur voor situaties waar weinig regels gelden, die iets avontuurlijks en onvoorspelbaars in zich hebben en waarin hij de vrijheid heeft zaken naar zijn eigen hand te zetten. Hij handelt op gevoel. Allemaal elementen die in het leiderschap naar voren komen.

Overcome obstacles to achieve the goal

Philemon Mukarno is a goal-oriented individual who is dedicated to achieving his objectives. He shows great determination in challenging the goals he sets for himself, exhibiting his ambitious nature by setting high standards. He engages in challenges with others, displaying a strong competitive drive, and a desire to emerge victorious, ensuring that he maintains control over his surroundings. He applies his knowledge and skills in persuasive engagement to hold discussions with others, ultimately convincing them of his point of view. In addition, he takes leadership in various aspects and is well-reputed for his excellent persuasion skills. Mr. Mukarno is focused, ambitious, competitive, persuasive, and leadership-oriented. These core values make him an exceptional individual in both his personal and professional life.

“He easily connects with other people. He also makes an effort to engage in conversation with people, especially if he feels they can further help him. His smooth and business-like talk helps in building a network or customer base. He believes in his own strength and that he can influence the circumstances in which he finds himself. He knows that he is responsible for his own successes or failures, and that it is not so much a matter of luck. He does not accept a “no” as an outcome and continues to believe that it will work out. In addition, he feels confident in the presence of others. This makes it easy for him to approach people whom you actually look up to and he comes across as self-assured.”

Mukarno is a confident person who gains a lot of energy from it, but keep in mind that doubting (having your thoughts beforehand) is not a weakness, but hesitating (placing question marks after a decision) is. In relation to others, he is very self-assured. In the long run, he has an enormous perseverance. Once he has decided to achieve something, he eventually achieves it, no matter what obstacles he has to overcome. He knows how to motivate himself until the goal is achieved and maintains that motivation for a long time. Additionally, he possesses self-discipline and is able to persist in tasks or work that are not immediately attractive and will somehow continue: A trait that is very useful in entrepreneurship. He also has short-term perseverance. Self-motivation is a powerful attribute in entrepreneurship. By focusing not on the ultimate goal, but on the next step, you maintain that self-motivation. He is courageous and willing to take risks. He is challenged to actually work on his ideas and is not afraid it might turn into a disaster. After all, that is the risk of trying something new. In the end, it’s about the chance that it will go well.

Please note that this individual takes note of both yours and his own enemies that may be present. He focuses specifically on individuals for whom he knows there is a need for his knowledge. Furthermore, he is highly purposeful in his actions, understanding that one must consider the desires and needs of others in order to motivate them towards the desired outcomes. This individual possesses concrete ideas and specific strategies to approach you in the most effective way possible. He excels in seeing possibilities and is curious about new and different ideas. He has broad interests and is always seeking to devise improvements and discover new possibilities. He demonstrates a willingness to adapt himself and his plans to change.

The individual in question exhibits a natural inclination towards situations with minimal regulatory frameworks, characterized by an aura of adventure and unpredictability, where he has the autonomy to exercise his judgment. This propensity towards intuition-driven actions becomes most pronounced in leadership situations.

MKB Rijksuniversiteit Groningen